Robert Važan

Prečo chlapci neštudujú na vysokej škole

Dievčatá tvoria okolo 60% študentov vysokých škôl. Ak predpokladáme, že chlapci a dievčatá majú približne rovnaké vrodené kognitívne schopnosti, znamená to, že tretina chlapcov, ktorí by inak mali na štúdium na vysokej škole, sa stratí kdesi v systéme.

O tretinu menšie šance na štúdium sú zaiste znepokojujúce pre každého rodiča, ktorý sa snaží riadne vychovať svojho syna. Môj je teraz štvrták a tento problém mi začína robiť vrásky na čele. Ja som tiež nedokončil vysokú školu hoci som bol medzi najlepšími študentami. Zasiahlo ma viacero z problémov, ktoré tu menujem, tak toto píšem rovnako z pozície rodiča ako aj z pozície bývalého študenta.

Údaje o študentoch vysokých a stredných škôl sa dajú nájsť v štatistickej ročenke na stránke Centra vedecko-technických informácií. Informácie o študentoch základných a stredných škôl sa zas dajú nájsť v sekcii Vzdelávanie na stránke Štatistického úradu. Obe stránky uvádzajú podiel chlapcov a dievčat na celkovom počte študentov. Informácie sú tam rozptýlené po množstve tabuliek, tak ich tu pre pohodlie čitateľa zhrniem. Ak nie je uvedené inak, používam tu údaje z roku 2019.

Typ školy Študenti Chlapci Dievčatá
454 175 50.6% 49.4%
227 407 49.6% 50.4%
114 882 40.6% 59.4%
Porovnanie ZŠ, SŠ a VŠ

Kým na ZŠ a SŠ je počet chlapcov a dievčat vyrovnaný, na vysokej škole prudko klesne podiel chlapcov. SŠ zahŕňa gymnáziá aj stredné odborné školy (SOŠ). VŠ údaj zahŕňa denné aj externé štúdium I. a II. stupňa občanov SR na slovenských VŠ. Údaje o slovenských študentoch v zahraničí sa mi nepodarilo nájsť.

Mýty a legendy

Nie, nie je to spôsobené tým, že by dievčatá boli inteligentnejšie. IQ sa medzi mužmi a ženami líši len veľmi málo. Výskumy hovoria, že muži sú o kúsok inteligentnejší než ženy, ale rozdiel je tak malý (do 5 bodov IQ), že nemôže mať podstatný vplyv na vzdelanie. Niektoré výskumy ukazujú malú výhodu pre dievčatá pred pubertou (ešte menšiu než u chlapcov po puberte). Niektoré výskumy nenašli žiaden rozdiel.

Chlapci majú v niektorých testoch väčší rozptyl výsledkov, čo ich môže mierne zvýhodňovať alebo znevýhodňovať podľa toho, či sa takým testom selektuje špička alebo diskvalifikuje chvost zvonovej krivky. Pomer 60:40 na VŠ je ale príliš veľký na to, aby sa dal vysvetliť mierne vyšším rozptylom výkonov u chlapcov.

To, aký rozdiel medzi mužmi a ženami nameriate, závisí od zvoleného testu. Známa je výhoda žien vo verbálnych úlohách a výhoda mužov v priestorovej predstavivosti. Výsledok je teda skôr zrkadlom testu samotného a nehovorí veľa o všeobecnej kompetentnosti mužov a žien.

V každom prípade, školy toho od študentov nechcú veľa. Na VŠ je množstvo odborov, ktoré zvládne každý blbec. Úspešnosť študentov limitujú iné faktory než všeobecná inteligencia. Úspech v štúdiu sa dá chápať ako reťaz vhodných podmienok, pričom silu reťaze určuje jej najslabší článok. A všeobecná inteligencia tým najslabším článkom rozhodne nie je.

Gymnáziá

Aj keď celkový počet chlapcov a dievčat na SŠ je vyrovnaný, rozdelenie na gymnáziá a SOŠ už ukazuje výrazné rozdiely. Dievčatá smerujú viac na gymnáziá a chlapci viac na SOŠ. VŠ preferujú absolventov gymnázií, čo môže vysvetliť časť rodového rozdielu na VŠ. Zaujímavý je aj údaj pre 8-ročné gymnáziá. Vyplýva z neho, že dievčatá sú smerované na gymnáziá už od 5. triedy ZŠ. Externému štúdiu na SOŠ dominujú dievčatá, čo je pravdepodobne dané tým, že externé štúdium sa povahou blíži viac k štúdiu na gymnáziu než k typickej SOŠ.

Typ SŠ Študenti Chlapci Dievčatá
SOŠ (denné) 122 211 54.7% 45.3%
SOŠ (externé) 9 975 33.6% 66.4%
gymnázium 72 775 44% 56%
8-ročné gymnázium 22 446 47.1% 52.9%
Gymnáziá a SOŠ

Ešte výraznejší rozdiel vidno v 3-ročných SOŠ.

SOŠ Študenti Chlapci Dievčatá
úplné 4-ročné 91 541 53.1% 46.9%
3-ročné 18 686 62.8% 37.2%
Porovnanie 4-ročných a 3-ročných SOŠ

Veľký filter

Dievčatá dominujú viac na II. stupni VŠ než na I. stupni. Dievčatá teda nielen nastupujú na VŠ častejšie ako chlapci, ale aj študujú dlhšie než chlapci. Vyrovnanie pomeru pri doktorandskom štúdiu je prekvapujúce, ale celkovú situáciu nemení, lebo na doktorandskom štúdiu je len malé percento študentov.

Stupeň VŠ Študenti Chlapci Dievčatá
I. stupeň 71 146 42.5% 57.5%
II. stupeň a súvislé 43 735 37.6% 62.4%
doktorandské 5 839 50% 50%
Porovnanie podľa stupňa VŠ

Z vyššie uvedeného sa dá vidieť, že s výnimkou doktorandského štúdia platí, že čím je vyšší vek študentov, tým je väčší rozdiel v pomere chlapcov a dievčat. Vzdelávací systém funguje ako veľký filter, ktorý v každom kroku vylúči časť kompetentných chlapcov zo štúdia. Vždy je to len malé percento, ale kumulatívne to počas celého štúdia vytvorí pomer takmer 2:1.

Typ štúdia Chlapci Dievčatá
8-ročné gymnázium 47.1% 52.9%
gymnázium 44% 56%
I. stupeň VŠ 42.5% 57.5%
II. stupeň VŠ 37.6% 62.4%
Graduálna zmena rodového pomeru

Vyššie percento dievčat medzi absolventmi než medzi študentmi znamená, že chlapci majú nižšie šance dokončiť VŠ. Chlapci sa teda zo škôl vytrácajú nielen pri prechode medzi typmi škôl a ich stupňami, ale aj priebežne počas štúdia na VŠ.

Skupina Celkom Chlapci Dievčatá
8-ročné gymnázium 22 446 47.1% 52.9%
gymnázium 72 775 44% 56%
študenti VŠ (I. a II. stupeň) 114 882 40.6% 59.4%
absolventi VŠ (I. a II. stupeň) 35 046 38.2% 61.8%
Porovnanie študentov a absolventov

Ambície (a ich absencia)

Rozdiel medzi chlapcami a dievčatami nie je len v úspešnosti, ale už v ich ambíciách. Nasledujúce údaje sú zo štúdie Kto plánuje študovať na vysokých školách?, ktorá bola publikovaná v roku 2018.

Cieľ Chlapci Dievčatá
VŠ (denná forma) 41.5% 48.5%
VŠ (externá forma) 8% 7%
VŠ (zahraničie) 20.7% 29.4%
Ambície stredoškolákov

Rozdiel v ambíciách je taký veľký, že vysvetľuje väčšinu rozdielu v počte študentov na VŠ. Treba si ale uvedomiť, že ambície formuje aj prostredie a na ambíciách chlapcov sa podpísali ich vyššie počty v SOŠ. Aj keď je rozdiel v ambíciách naozaj výrazný, stále je menší než rozdiel v počtoch študentov na VŠ, čo znamená, že chlapcom sa nedarí naplniť ani už tak skromné ciele vo vzdelávaní.

Externé štúdium je možnosť, ktorú si vyberajú chudobní študenti, ktorí si nemôžu dovoliť nepracovať. Vyšší záujem o externé štúdium je podľa tej istej štúdie častejší u študentov z chudobnejších rodín. Toto naznačuje, že chlapci majú horšie finančné vyhliadky než dievčatá. Keďže sú v priemere z tých istých rodín ako dievčatá, dá sa to vysvetliť tak, že chlapci sú v štúdiu menej podporovaní rodičmi.

Táto ambícia študovať externe sa ale nepretaví do aktuálneho štúdia na VŠ. Externému štúdiu dominujú dievčatá ešte viac než dennému štúdiu.

Typ štúdia VŠ Študenti Chlapci Dievčatá
denné 94 121 42% 58%
externé 20 761 34.7% 65.3%
Porovnanie denného a externého štúdia

Hypotézy

Nikto presne nevie, prečo chlapci na vysokých školách chýbajú. Tento trend je vidieť vo viacerých krajinách. Pokúsil som sa zhrnúť čo najviac hypotéz, ktoré dávajú nejaký zmysel. Začnem s tými najhodnovernejšími. Riešenie problémov, ktoré identifikujú, by mohlo situáciu obrátiť v prospech chlapcov.

Nasledujúce hypotézy, ak by aj boli 100% správne, nemôžu vysvetliť taký výrazný rozdiel medzi chlapcami a dievčatami. Môžu napriek tomu identifikovať problémy, ktoré situáciu zhoršujú, a ich riešenie môže chlapcom pomôcť.

Nakoniec ešte menujem hypotézy, niektoré z nich populárne, ktoré ja nepovažujem za seriózne, pretože znejú (a často slúžia) ako výhovorky pre ľudí, ktorí problém nechcú vidieť. Uvádzam ich len pre úplnosť.

Rodičia

Čo s tým môžu robiť rodičia? Presnú príčinu nevieme, tak musíme hádať, lebo ako rodičia si nemôžeme dovoliť len tak pokrčiť plecami nad budúcnosťou našich synov. Ja vidím niekoľko bezpečných opatrení, ktoré by mali zlepšiť šance chlapcov za každých okolností:

Škola a učitelia

Školy spravidla nič iniciatívne neriešia, ale kde je vôľa, tam je aj cesta. Bez podpory z ministerstva to nepôjde ľahko, ale niečo sa spraviť dá.

Neviem, či má pre rodičov zmysel tlačiť na učiteľov. Nad problémami chlapcov s najväčšou pravdepodobnosťou každý mávne rukou. Je ale dobré vedieť, čo ako rodič nenápadne podporiť, keď sa naskytne príležitosť.

Ministerstvo

Ministerstvo by si v prvom rade malo spraviť riadny vlastný výskum. Školstvo sa nedá riadiť podľa názorov z blogu náhodného rodiča. V každom prípade treba v tejto veci obísť feministky širokým oblúkom, lebo ich odporúčania by len prehĺbili problémy chlapcov.

Viac informácií